CHIRURGIA KOLOREKTALNA

IX Ogólnopolskie
Sympozjum

z udziałem Międzynarodowych Ekspertów
Postępy w chirurgii kolorektalnej

Opłata Zjazdowa

KOSZT UCZESTNICTWA
W ZJEŹDZIE:

450,00 zł - zgłoszenie do 15 sierpnia 2020r.
500,00 zł - zgłoszenie od 16 sierpnia 2020r.
600,00 zł - zgłoszenie na miejscu
(w miarę wolnych miejsc)

Pielęgniarki - 250,00 zł

UWAGA:
o wysokości opłat decyduje
data wpłaty, a nie data rejestracji


IMPREZA TOWARZYSZĄCA:


180,00 zł
- koszt uczestnika
180,00 zł - osoba towarzysząca, uprawnia
do udziału tylko w Imprezie Towarzyszącej

Impreza Towarzysząca nie jest finansowana ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE

Impreza Towarzysząca nie jest finansowana ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w Ogólnopolskiej Izbie Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED

W RAMACH OPŁATY ZJAZDOWEJ
ZAPEWNIAMY:

1)  udział w sesjach konferencyjnych
2)  teczkę z materiałami konferencyjnymi
3)  wstęp na wystawę medyczną
4)  przerwy kawowe
5)  certyfikat uczestnictwa
6)  przerwę lunchową pierwszego i drugiego dnia obrad
7)  identyfikator

OPŁATĘ ZJAZDOWĄ
PROSIMY DOKONAĆ NA KONTO:


AGORA
ul. Błażeja 10L/6, 61-608 Poznań
Nr konta bankowego (bank PeKaO S.A.)
67 1240 1747 1111 0000 1848 8568
- z dopiskiem: „Chirurgia kolorektalna Narvil 2020”

Rezygnacja z zamówionych świadczeń bez konsekwencji finansowych może nastąpić najpóźniej do dnia 26 kwietnia 2020 r.

Po tym terminie pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 50% opłaty konferencyjnej. Różnica zostanie wypłacona po terminie Konferencji.